Reguleringsplanarbeid Kalland hytteområde

Reguleringsplanarbeid Kalland hytteområde

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering på gnr. 63, bnr. 2 og 16, på Kalland i Aure. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fritidsbebyggelse og naust. Reguleringsplanen vil også omfatte eksisterende fritidsboliger på gnr. 63, bnr. 43, 52, 57 og 58, og fastsette rammer for tiltak etter Plan- og bygningsloven på disse eiendommene. Spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, innen 10.03.2020.

Se oppstartvarsel

21.01.2020 10:55