Reguleringsplanarbeid Sandvikhøgda industriområde

Reguleringsplanarbeid Sandvikhøgda industriområde

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering på gnr. 218, bnr. 1, ved Sandvika i Aure. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av industriområde. Spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Areal & Plan as innen 31.10.2018.

Se planområde og varslingsbrev

26.09.2018 11:44