Reguleringsplanarbeid Strandheim boligområde

Reguleringsplanarbeid Strandheim boligområde

I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med etaljregulering på gnr. 216, bnr. 14 og 35, ved Leira i Aure. Hensikten er å legge til rette for boligbygging og naustområde med tilhørende infrastruktur.

Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as innen 15.12.2018.

Se planområde og varslingsbrev

25.10.2018 14:26